Požadavky pro zpracování PBŘ

Požadavky na podklady pro zpracování požárně bezpečnostního řešení stavby

(dále jen „PBŘ“) k předání žádosti o stanovisko hasičskému záchrannému sboru kraje (dále jen „HZS kraje“) jako dotčenému orgánu v rámci výkonu státního požárního dozoru (dále jen „SPD“).

Seznam požadovaných podkladů ke zpracování PBŘ dle [§ 41 odst. 2 písm. a) vyhlášky o požární prevenci] :

  • Projektová dokumentace u novostaveb i změn staveb dle vyhlášky č. 499/2006 Sb., v platném znění (stavební část s legendou místností v měřítku, textovou část, dílčí profese a situační výkres s vyznačenou hranicí stavebního pozemku stavebníka a okolními objekty). Grafická část dokumentace bude dodána v editovatelném formátu (.dwg apod.)
  • U změn stavby doklady ke kolaudaci (kolaudační rozhodnutí) včetně čísla jednacího, kde je jednoznačně uvedeno, jaké bylo původní využití posuzovaných prostor před první změnou.
    Nebo stávající výkres posuzované části stavby s kolaudačním razítkem t.j dokumentaci skutečného provedení, ale s výjimkou historických budov, ke kterým neexistuje příslušná dokumentace.
  • Identifikační údaje projektové dokumentace nebo dokumentace stavby:
    1. název, místo, investor, stupeň řízení a datum zpracování,
    2. části stavební dokumentace, které byly případně zpracovány v souvislosti s PBŘ a nejsou jeho součástí, (např. statický posudek ocelových konstrukcí, expertizní zpráva, analýza zdolávání požáru apod.)
  • Pokud jsou už v projektu známé stavební výrobky, konstrukce apod. s požárními vlastnostmi, je vhodné uvést zde seznam dokladů k těmto konstrukcím (např. PKO, STO, zkušební protokoly apod.)
Odkazy

CO VŠECHNO

POTŘEBUJETE VĚDĚT?